Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

Το έργο είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (EΚ 2020), και συγκεκριμένα με τις πολιτικές που αφορούν στην εκπαίδευση και στους μετανάστες.  Μέσω των δραστηριοτήτων του το έργο συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΕΕ:

  • Να καταστεί πραγματικότητα η δια βίου μάθηση και η κινητικότητα
  • Να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Να προαχθεί η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά
  • Να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και η καινοτομία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του έργου είναι  η δυνατότητα του να μεταφέρει και να  διάδοσει τα αποτελεσμάτά του  σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η πολιτιστική εκπαίδευση των μεταναστών και των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής και ως εκ τούτου να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη και ολοκλήρωση.

Για να διασφαλιστεί η κατάλληλη ευρωπαϊκή διάσταση και η μέγιστη χρησιμότητα της προσέγγισης ‘Learn & Blend’, τα αποτελέσματα του Έργου (Μελέτη, “Learn & Blend”, Αναφορά Πιλοτικής Εφαρμογής) θα είναι προϊόντα συνεχούς συνεργασίας και μεταφοράς γνώσης από όλους τους εταίρους. Επιπλέον, τα αποτελέσματα θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω του δικτυακού τόπου/ιστοσελίδας του έργου για όσους ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από όλες τις χώρες-εταίρους θα κληθούν να συμμετάσχουν στο έργο ώστε α.  να διασφαλιστεί η μέγιστη μεταφορά γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης, β. να προωθηθεί η ακαδημαϊκή/ενεργή συζήτηση για την πολιτιστική εκπαίδευση και γ. αυξηθούν τα μέσα διάδοσης και γνωστοποίησης  των παραγομένων από το έργο υλικών . Η διάδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέραν των χωρών του εταιρικού σχήματος, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο σε όλη την Ευρώπη και να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να επωφεληθούν από αυτό. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης online δικτύων,  μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών δικτύων, δικτύων μεταναστών και προσφύγων κ.λπ.

Scroll to Top