Σε τι αφορά το έργο NEST;

Το έργο NEST επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη και στην παροχή εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς που θα ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες υποδοχής.

Στόχοι του έργου NEST είναι:

  • Η Αύξηση της πρόσβασης των μεταναστών και των προσφύγων στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και τη διά βίου μάθηση
  • Η ενίσχυση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης των μεταναστών μέσω της ανάπτυξης και της παροχής προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών πόρων
  • Η αναζωογόνηση του πολιτικού διαλόγου και η αμοιβαία μάθηση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής ενσωμάτωσης
  • Ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών για την προώθηση της πολιτιστικής γνώσης και τη διευκόλυνση της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου προσέγγισης πολιτιστικής εκμάθησης, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων και θα προάγει την αμοιβαία κατανόηση και τα αισθήματα του ανήκειν

Scroll to Top